REGULAMIN
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2
w Żyrardowie

§ 1

Miejskie Przedszkole nr 2 w Żyrardowie jest przedszkolem publicznym.
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00
Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się w godzinach od 6.30 do 8.30.
Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się od godziny 15.00. do 17.00.
W szczególnych sytuacjach dziecko może być odbierane po godzinie 14.00 tj. po czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
Przedszkole jest czynne przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
§ 2

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionym przypadku dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub któremu odroczono obowiązek szkolny może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat.

§ 3

Do przedszkola przyjmowane są dzieci z Gminy Żyrardów.
Zgłoszenia dziecka do przedszkola dokonują rodzice (prawni opiekunowie), w marcu każdego roku, poprzez pobranie, wypełnienie i złożenie w określonym terminie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”. Karty zgłoszenia składają również rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola.
Termin zgłaszania dzieci do przedszkola jest określany każdego roku przez Organ prowadzący przedszkole.
Karty można pobrać z:
Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta przy ul. Mireckiego 56.
ze strony internetowej Miasta w Żyrardowie,
Wypełnione karty zgłoszenia  należy składać w Wydziale Oświaty
i Kultury fizycznej w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 56
Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora przedszkola w skład, której wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciele rady pedagogicznej i przedstawiciele rady rodziców.
Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia
w określonym terminie z dyrektorem przedszkola umowy w sprawie świadczenia usług
w zakresie wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny.

§ 4

Przerwa wakacyjna trwa dwa miesiące  lipiec- sierpień.
W czasie przerwy wakacyjnej czynne jest przedszkole dyżurujące. Wykaz placówek, które w danym roku pełnią dyżur wakacyjny jest podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej. Zapisu na dyżur dokonują rodzice (prawni opiekunowie) u wychowawców grup w terminie do 15 czerwca każdego roku. Opłaty za pobyt w przedszkolu dyżurującym wnosi się w przedszkolu, które pełni dyżur w pierwszym dniu danego miesiąca.

§ 5

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czas realizacji podstawy programowej ustala organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie i odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00.
Rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej i godziny w których jest ona realizowana.
Rodzice ponoszą  opłatę za wyżywienie dzieci w zakresie ustalonej dziennej stawki żywieniowej.
Wysokość stawki  żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość jest uzależniona od cen artykułów spożywczych oraz obowiązujących norm żywieniowych
Rodzice, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna i spełniają warunki Ustawy
o pomocy społecznej mogą ubiegać się o pokrycie kosztów wyżywienia dziecka z funduszy celowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 6

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą do skreślenia
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:
a) nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) opłaty za korzystanie z
przedszkola  przez   jeden miesiąc.
b) braku informacji o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu przez jeden miesiąc.

§ 7

Dzieci powinny być przyprowadzane do  przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne pełnoletnie osoby  zapewniające im pełne bezpieczeństwo.
Dzieci muszą być odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne pełnoletnie osoby upoważnione przez nich na piśmie.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną osobę.
Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe. O chorobie dziecka rodzice informują przedszkole.
Po każdej przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

§ 8

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
poprzez skierowanie dziecka do specjalisty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
Znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie na  każdy miesiąc .
Otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub
Uczestnictwa w zajęciach otwartych prowadzonych w przedszkolu.
Otrzymywania informacji o dziecku o jego postępach edukacyjnych ,
wychowawczych w czasie zebrań grupowych  czy rozmów indywidualnych w dni otwarte.