HomeUncategorizedDyżur Wakacyjny

Zasady organizacji dyżuru letniego w Miejskim  Przedszkolu Nr 2

w  okresie od 1.07. do 30.07.2021r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez  organ  prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Działalność przedszkoli w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

W roku szkolnym 2020/2021 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach będzie organizowana  następujących terminach:

Lp.Nazwa przedszkolaAdres przedszkolaTermin dyżuru wakacyjnego
1.Miejskie Przedszkole Nr 2 – dla dzieci z: MP 2, MP 8, MP 9ul. Parkingowa 32, 96-300 Żyrardów01.07.2021 – 30.07.2021
2.Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 – dla dzieci z: MP5, MP6, MIP10ul. Przedszkolna 1, 96-300 Żyrardów01.07.2021 – 30.07.2021
3.Miejskie Przedszkole Nr 9 – dla dzieci ze wszystkich przedszkoliul. Plac Jana Pawła II02.08.2021 – 31.08.2021

I. Zasady ogólne dyżuru

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone
  w arkuszach organizacji przedszkoli..
 2. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci
  w przedszkolach informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkola wciąż będą funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym i opieką zostaną objęte wyłącznie te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki tj. dzieci rodziców pracujących, którzy
  w okresie dyżuru wakacyjnego nie przebywają na urlopach: macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, wypoczynkowych.

II. Karta zgłoszenia

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

 1. wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni (wraz z załącznikami) w terminie od 01 czerwca 2021r. do 11 czerwca 2021r.
 2. Uiszczenie opłaty za deklarowaną liczbę dni obecnych (liczba dni obecnych x 11 zł)  do 15 czerwca 2021r. na konto: 06 1020 1042 0000 8102 0449 1429 z tytułem płatności: Dyżur wakacyjny lipiec 2021 MP 2 z dopiskiem: za dziecko ………..(imię i nazwisko dziecka)
 3. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola oraz załączniki rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony przedszkola https://przedszkole2.scoolpage.eu
 4. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest dopełnienie obowiązku złożenia karty zgłoszenia w przedszkolu dyżurującym oraz uiszczenie opłaty za wyżywienie  w podanych wyżej terminach.

III Informacje dodatkowe

 1. Stawka dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 11 złotych, którą należy pomnożyć przez ilość dni zadeklarowanych w Karcie zgłoszenia na dyżur; stawka godzinowa za pobyt wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedziałach: 700 – 900 oraz 1401 – 1700. Należność za godziny płatne będzie pobierana po zakończonym dyżurze, w dniach 01.08. – 10.08.2021
 2. Rodzice Dzieci, które zachorują podczas uczęszczania na dyżur a dostarczą do przedszkola zwolnienie L-4, otrzymają zwrot środków za niewykorzystane dni żywieniowe.

Komentowanie zamknięte.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast