HomeUncategorizedWażny komunikat!

Szanowni Państwo!

W dniu wczorajszym tj.: 26 marca 2021r. w godzinach wieczornych ukazała się nowa wersja Rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID – 19

Wobec powyższego uprzejmie informuję:

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie w okresie od 29 marca do 11 kwietnia ogranicza swoją działalność. Zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem sposobów komunikacji elektronicznej: grupy na Fb, messenger, e-mailing.

Rodzice/Prawni opiekunowie będą w tym okresie otrzymywali materiały do samodzielnej pracy z dzieci.

Na wniosek:

  1. rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;

e) wykonują działania ratownicze;

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369);

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi do lat 3;

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek;

Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.

Warunkiem przyjęcia dziecka w/w rodziców w okresie od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. do przedszkola jest:

  • poinformowanie (grupa na Fb) wychowawcy grupy o fakcie przyprowadzenia dziecka do przedszkola w dniach 29. 03. – 11.04.2021r. Nie później niż do dnia 27 marca godzina 19.30,
  • Złożenie do dyrektora wniosku o zorganizowanie dla dziecka zajęć w przedszkolu
  • Wniosek musi zawierać informację o miejscu zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów oraz oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu;
  • Dokument należy złożyć w poniedziałek 29 marca 2021r do godziny 8.30

Katarzyna Kiełczewska

dyrektor Przedszkola

Komentowanie zamknięte.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast